Enter your keyword

Student Projects

STUDENT PROJECTS


Student Projects from 2017-22

2017-2018
SL NO NAME OF THE STUDENT SEM PROJECT TITLE GUIDE
1 Miss. Ayisa.C
Miss. Sushmitha .N
Mr. Ajay.P
Mr. Sameer.J
Miss Shahana.K
Miss Priyanka.K
IV Web Based Manufacturing management system Shri.E.S. Swami
2 Miss. Apurva .H
Miss. Aishwarya.H
Miss. Ankita.K
Miss. Shwetakshari.N
IV Baloon Shooting Game using Javascript Shri.E.S. Swami
3 Miss. Priyanka.N
Miss. Pooja.K
Miss. Soumya.H
IV Student attendance Management System Shri.E.S. Swami
4 Mr. Viresh .I
Mr. Mahesh.M
Mr. Raghavendra.L
IV E-Voting system Shri.E.S. Swami
2018-2019
1 Miss. Vaibhavi .K
Miss. Sharvari.G
Miss. Karuna.P
Miss. Sonali.P
IV Student Database management Shri.E.S. Swami
2 Miss. Shaista .M
Miss. Muskan.P
IV Contact Management system Shri.E.S. Swami
3 Miss. Anusha.S
Miss. Apurva.M
Miss. Samiksha.N
Miss. Mohini.B
IV Mirror Printer Shri.E.S. Swami
4 Mr. Daniel.G
Mr. Balakrishna.J
Mr. Sudarshan.K
Mr. Arman.P
Mr. Rajesh.L
IV Web based study material System Shri.E.S. Swami
5 Miss. Alfiya .N
Miss. Ashwini.M
Miss. Yashodha.B
IV Digital Clock Shri.S.B.Hannikeri
6 Miss. Bhagyshree .D
Miss. Shilpa.H
Miss. Iramma.B
Miss. Keerti.H
Miss. Shabnam.B
IV Customer Billing System Shri.S.B.Hannikeri
7 Mr. Amirkhan .Y
Mr. Mallikarjun.K
Miss. Kirti.S
Miss. Megha.P
IV Criminal face analysis Database Shri.K.A.Bijjargi
8 Mr. Raghavendra S
Mr. Vivek.D
Mr. Giridhari.D
Mr. Ganesh.P
IV Calendar view Shri.K.A.Bijjargi
2019-2020
1 Miss.Praptee.H
Miss.Rachita.W
Miss.Ritu.M
Miss.Roopali.A
IV Bank Transactions Smt. P.C.Kamat
2 Miss.Sudha.K
Miss.Soumya .M
Miss.Triveni.M
Miss.Yashoda.G
IV Departmental Stores Smt. P.C.Kamat
3 Miss.Pooja .P
Miss.Soumya S
Miss.Jyoti K
IV Display the human face using graphics Smt. P.C.Kamat
4 Mr. Satyam.K.R
Mr. Aditya.S
Mr. Basavaraj.K
Mr. Imran.M
Mr. Avinash.P
IV Display the car crossing a square using animation Smt. P.C.Kamat
5 Miss.Sonia.M
Mr. Sandesh.M
Miss.Anuradha.Rai
Anusha.M
IV Student Registration Smt. S.B.Hiremath
6 Miss. Tasmiya.M
Miss. Umm e Rumana
Miss. Zainab.I
Miss. Kaneezfatima.K
IV Staff Management System Smt. S.B.Hiremath
7 Mr. Prajwal.J
Mr. Pravin.R
Mr. Vishal.P
IV Hotel Management System Smt. S.B.Hiremath
8 Mr. Yallappa .D
Mr. Abhishek.D
Mr. Kartik. P
Mr. VijayaKumar.B
Mr. Yashodhan.A
Mr. Pavan.P
Mr. Mohafahad.D
IV Dot Eater system Smt. A.B.Magadum
9 Miss.Asha .P
Miss.Raksha. D
Miss.Chandani. C
Shreyas. S
IV Bus Reservation System Smt. A.B.Magadum
10 Miss.Nilam.N
Miss. Soundarya.K
Miss. Bushra .T
IV Tic Tac Toe game Smt. A.B.Magadum
2020-2021
1. Miss.Nilam.N
Miss.Bushra .T
Miss.Sudha.K
Miss.Pooja .P
Miss.Bhagyalaxmi
VI Smt. P.C.Kamat
2. Mr.Imran.M
Mr.Aditya.S
Mr.Yallappa .D
Mr.Kartik. P
Mr.VijayaKumar.B
VI Smt. P.C.Kamat
3. Mr.Satyam.K.R
Mr.Shreyash. S
Mr.Vishal .P
Mr.Basavaraj.K
Mr.Avinash.P
VI Smt. P.C.Kamat
4. Miss.Jyoti K
Miss.Yashoda.G
Miss.Praptee.H
Miss.Rachita.W
Miss.Roopali.A
VI Smt. P.C.Kamat
5 Miss.Ritu.M
Miss.Asha .P
Miss.Raksha. D
Miss.Chandani. C
Miss.Soumya .M
VI Smt. P.C.Kamat
6 Miss.Sonia.M
Mr.Sandesh.M
Miss.Anuradha.Rai
Miss.Anusha.M
 VI Miss A.B.Magadum
7 Miss.Tasmiya.M
Miss. Umm e Rumana
Miss.Kaneezfatima.K
Miss.Soumya S
Miss.Triveni.M
 VI Miss A.B.Magadum
8 Mr.Prajwal.J
Mr.Pravin.R
Mr.Pavan.P
Mr.Mohdfahad.D
Mr.MohdMujib .B
VI Miss A.B.Magadum
2021-2022
1. Miss. Jyoti Khatavkar
Miss. Madhu Janagouda
IV Bus Reservation System using C++ Miss. A.B.Magadum
2. Miss. Laxmi Tallur
Miss. Poornima  Avarolli
IV Attendance  management using C++ Miss. A.B.Magadum
3. Miss. Priya Patil
Miss. Reetika Mandolkar
Miss. Pratiksha Chavan
 IV Bank Management In Java Miss. A.B.Magadum
4. Mr. Ishwar kolkar
Mr. Amit patil
Mr. Basavaraj jakati
 IV Library Management System Miss. A.B.Magadum
5. Mr. Sandeep   S Dhange
Mr. Dheeraj patil
Mr. Sumeet patil
IV Parking Managementy Miss. A.B.Magadum
6. Mr. Dipak Jadar,
Mr. Nagraj Itnal
IV Banking Miss. A.B.Magadum
7. Miss. Anuradha Shitole
Miss. Akanksha more
Miss. Vaishnavi deokar
IV Car racing using C++ Miss. A.B.Magadum
8. Miss. Shraddha samay
Miss. Bhuvaneshwari yadravi
Mr. Madan hunachyali
IV Calendar using C++ Miss. A.B.Magadum
9. Miss. Laxmi godachi
Miss. Cheetana patil
Mr. Channabasappa Bani
IV Snake game in c Miss. A.B.Magadum
10. Miss. Poornima R S
Miss. Taskeen Jamadar
Miss. Shreya Chandel
IV Tic Tac Toe C++ Game Miss. A.B.Magadum
11. Miss. Al Huda Sanadi
Miss. Jyoti Bharankar
IV Currency Transfer C++ Miss. A.B.Magadum
12. Mr. Praful Patil
Mr. Shreyas Gacchi
Mr. Prem Mokashi
IV Hotel Management System Miss. A.B.Magadum
1. Mr. Akshya S Hiremath
Mr. Ujala Singh Chauhan
Mr. SameerHalapeti
Mr. ManjunathMhetri
VI Online Voting System Smt. S.B.Hannikeri
2. Miss. Chaitra  K Morab
Miss. SnehaDoddamani
Miss. Poojahavannavar
Miss. Kavita B M
VI Library management System Smt.S.B.Hannikeri
3. Miss. Nisa Pattekari
Miss. Dhanshree Korde
Miss. Misbah Soudagar
VI Car Rental System Miss. A.B.Magadum
4. Mr. Mohammadsakeeb Talikoti
Mr. Shridhar Uddannavar
Mr. Vrushab Asangi
Mr. Siddarth Kavatagi
VI Agriculture Assistant Management Miss. A.B.Magadum
5 Miss. LaxmiI tnal,
Miss. Shraddha  Patil
Miss. Asmita Hadimani
VI Home Rental Management system Smt.S.B.Hannikeri
6 Miss. Manjuri S Patil,
Miss. SeemaTammannagol
Miss. BhaktiTalawar
Miss. Bibiayesha Mokashi
VI Online Jewelry Shopping Smt.S.B.Hannikeri
7 Miss. Sneha Shankar Gejji
Miss. UmaV  Chalwadi
VI Hospital management System Miss. A.B.Magadum
8 Miss. Kaveri S Kolkar
Miss. Neha  Mavinakatti
Miss. Vaishnavi Belgundkar
VI Medicine information system Miss. A.B.Magadum
9 Miss. Priyanka Gaddihalli
Miss. Smita Payannavar
Miss. Anjali Y Kolekar
VI Online Food Order Smt.S.B.Hannikeri
10 Mr. Rahul kagali
Mr. Prajwal Patil
Mr. Vrushabh Kakkali
Mr. Shashidhar Kallur
VI Online Blood Management system Smt.S.B.Hannikeri
11 Mr. Mahesh Payannavar
Mr. RahulT  Yaragudr
VI Face Recognization based Attendance System Miss. A.B.Magadum
12 Mr. Sagar M Patil VI E-Learning Website Miss. A.B.Magadum
13 Mr. Kartik  Hadimani
Mr. Vajadali Nadaf
Mr. Hanumantappa  Bhajantri
Mr. Amit Gundi
VI Food Waste Management System Smt.S.B.Hannikeri